Laida apie Griškabūdžio bažnyčią

 

 ČIA

 

 

 

Šv. Mišių laikas nuo paskutinio kovo sekmadienio iki paskutinio spalio sekmadienio

 

Pirmadieniais

Šv.Mišių nebūna.
 
Antradieniais
17.00 val.
Trečiadieniais
17.00 val.
Ketvirtadieniais
17.00 val.
Penktadieniais
9.00 val.
 
Šeštadieniais
10.00 arba 11.00 val.
(jei užsakyta)
 
Sekmadieniais
 
10.30 val.
 

Klebonija, Raštinė
 
Alyvų gt.2a, LT-71295
Griškabūdis Šakių sav.
Mob. +370 682 77710
raštinės tel. 8 345 41115.
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   ir
                  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
internetinės svetainės adresas : www.griskabudzioparapija.lt
 
 
Budėjimo laikas:
 
Pirmadieniais - laisva diena.
Antradieniais nuo 16 iki 18 val.
Trečiadieniais - Penktadieniais nuo 9 iki 12 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais geriausia kreiptis prieš ar po Šv. Mišių.
(Esate laukiami ir kitu metu, jei esu namuose. Taip pat galima susitarti telefonu) 
 
 
 

Atlaidai 2022 m
 
Šv. Onos (didieji atlaidai) liepos 24 d. 
Šv. Mišios 9.00, 10.30 ir 12.00 val.
 
Bažnyčios titulo - Kristaus Atsimainymo  rugpjūčio 7 d. 
Šv. Mišios 10:30 val.
 
 

Barzdų parapijoje

 

 

Sekmadieniais Šv.Mišios
 
9.00 val.
 
 
Atlaidai 2022 m.
 
Šv. Jono Krikštytojo birželio 24 d.
šv. Mišios 12 val.
 
 
Bažnyčios titulo - Kristaus Karaliaus, lapkričio 20 d.
Šv. Mišios 9 val.
 
Gražiškių kapinių Koplyčioje 2022 m.
 
Artimiausios šv. Mišios rugsėjo 11 d. 12 val.
Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai.

Kalendorius

loader

 

 

 

 

 

ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA PRIPILDYK TIKINČIŲJŲ ŠIRDIS IR UŽDEK JOSE SAVO MEILĖS UGNĮ!

 

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS:

 

ŠV. DVASIOS ATSIUNTIMAS. Mūsų Viešpats ir Gelbėtojas Jėzus Kristus savo gyvenimu Žemėje, mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu sugriovė nuodėmės galybę, išlaisvino žmones iš nuodėmės vergovės ir pražūties, ir atvėrė jiems Gyvenimo vartus, nutiesdamas tiltą per tamsos ir blogio bedugnę, kuri skyrė žmogų nuo jį mylinčio Dievo. Dabar nebeliko nieko, kas galėtų skirti nuo Dievo artumo tuos, kurie atsiliepia į jo Evangeliją (Gerąją naujieną apie Dievo viešpatavimą) ir eina jo nurodytu ir pramintu Meilės ir Gyvenimo keliu.

Prieš savo mirtį ant kryžiaus, jis pažadėjo saviesiems, jog nepaliks jų vienų, bet kad nuo šiol Tėvas atsiųs jiems Šv. Dvasią, kuri juos lydės ir ves gyvenimo ir tikėjimo kelionėje. Šis pažadas, kaip liudija Šv. Rašto apaštalų darbų knyga, regimu būdu išsipildė Sekminių dieną (praėjus 7 savaitėms po Velykų -Kristaus Prisikėlimo). Nuo tos dienos nedrąsūs ir neužtikrinti Kristaus mokiniai tapo ugningais apaštalais (pasiuntiniais), Jo Evangelijos skelbėjais visam pasauliui. O rankų uždėjimas ir patepimas šventu aliejumi kartu su Krikštu tapo įjungimo į Kristaus Bendruomenę, ir Šv. Dvasios perdavimo ženklu ateities kartoms.

„Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų Šventąją Dvasią. Mat Ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi, ir jie tebuvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią" (Apd 8, 14-17).

Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuris suteikia Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais.

Sutvirtinimas, kaip ir Krikštas, krikščionio sieloje įspaudžia dvasinį ženklą, arba neišdildomą žymę („charakterį"); dėl to šį sakramentą galima gauti tik vieną kartą gyvenime.

Rytuose šis sakramentas teikiamas tuoj po Krikšto, paskui dalyvaujama Eucharistijoje. Tokia tradicija labai išryškina trijų įkrikščioninimo sakramentų vienybę. Lotynų Bažnyčioje sutvirtinimas teikiamas, vaikui sulaukus sąmoningo amžiaus; pirmenybė jį teikti paliekama vyskupui, tuo pažymint, jog šis sakramentas tvirčiau sujungia su Bažnyčia.

Sąmoningo amžiaus sulaukęs sutvirtinamasis privalo išpažinti tikėjimą, būti malonės būklėje, turėti norą gauti šį sakramentą ir būti pasirengęs tapti Kristaus mokiniu bei liudytoju bažnytinėje bendruomenėje ir pasaulyje.

Esminė sutvirtinimo apeiga yra pakrikštyto asmens kaktos (o Rytuose ir kitų jutimo organų) patepimas šventąja krizma, sakramentą teikiančiojo rankos uždėjimas ir tariami žodžiai: Romos apeigose - „Accipe signaculum doni Spiritus Sancti" („Priimk Šventosios Dvasios dovanos ženklą"), Bizantijos apeigose -„Signaculum doni Spiritus Sancti" („Šventosios Dvasios dovanos antspaudas").

Kai Sutvirtinimas teikiamas skyrium nuo Krikšto, jo ryšys su Krikštu dar išreiškiamas ir Krikšto pažadų atnaujinimu. Sutvirtinimo teikimas švenčiant Eucharistiją padeda pabrėžti į krikščionybę įvedančių sakramentų vienybę.

 

SUTVIRTINIMO sakramentu pakrikštytieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami Šventosios Dvasios malonėmis ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu ir darbu skleisti bei ginti tikėjimą.

Sutvirtinimo sakramentui rengiami krikštyti ir Pirmąją šv. Komuniją priėmę jaunuoliai, pareiškę tam norą ir sulaukę bažnytinės vyresnybės numatyto amžiaus.

Sutvirtinimo sakramentas jaunuoliams iki 18 metų teikiamas praėjus bent 1 metams po Pirmosios šv. Komunijos priėmimo, atsižvelgiant į Vyskupų Konferencijos ir Vietos ordinaro nustatytą tvarką.

Kadangi dalis priėmusiųjų Pirmąją šv. Komuniją pasilieka be Sutvirtinimo sakramento, klebonas pasirūpina juos pakviesti rengtis šiam sakramentui.

Sutvirtinimo sakramentą rekomenduojama teikti tik tos parapijos tikintiesiems, kurioje šis sakramentas švenčiamas.

Kiekvienoje parapijoje rengimosi laikotarpis trunka nuo 6 iki 12 mėn. Nustatytu laikotarpiu turi būti ne mažiau kaip 20 užsiėmimų, išdėstytų tolygiai. Vieno užsiėmimo trukmė turi būti nuo 1 iki 1,5 val. Vengtina, kad pasirengimo grupėje būtų daugiau kaip 20 jaunuolių.

Už rengimą Sutvirtinimo sakramentui parapijoje yra atsakingas parapijos klebonas. Šį darbą jis gali vykdyti pats arba pavesti kitam kunigui ar parapijos katechetui, turinčiam tinkamą išsilavinimą. Rengimosi metu yra būtinas kunigo ir katecheto bendradarbiavimas. Rengtis šiam sakramentui taip pat padeda parapijos jaunimo grupės, pakviečiama dalyvauti jaunimo grupių veikloje.

Arkivyskupijos kurijai parapijos klebonas kiekvienais metais privalo pateikti informaciją apie vykdomą pasirengimą Sutvirtinimo sakramentui.

Sutvirtinimo sakramentas teikiamas katalikams nuo 14 metų.

Sutvirtinamajam reikalingas vienas Sutvirtinimo globėjas. Tradiciškai Sutvirtinimo globėjai būna tos pačios lyties kaip ir sutvirtinamasis.

Labai rekomenduojama, kad Sutvirtinimo globėjo pareigas prisiimtų vienas iš krikštatėvių, tačiau gali būti ir kitas asmuo, atitinkantis šiuos reikalavimus:

- ne jaunesnis kaip 16 metų;

- priėmęs  Sutvirtinimo sakramentą;

- priėmęs Santuokos sakramentą (jei yra sukūręs šeimą);

- praktikuojantis katalikas;

- nesuvaržytas kokios nors kanoninės bausmės.

- Sutvirtinimo globėjais negali būti sutvirtinamojo tėvas ar motina.

Sutvirtinimo globėjų pareiga yra rūpintis, kad sutvirtinamasis, gavęs Šventosios Dvasios dovaną, gyventų kaip tikras Kristaus liudytojas ir laikytųsi iš Sutvirtinimo sakramento kylančių pareigų.

Sutvirtinimo sakramento proga sutvirtinamasis pasirenka šventąjį globėją, kurį primena pasirenkamas to globėjo vardas.

Renkantis vardą, kiek įmanoma, reikėtų susipažinti su pasirenkamu šventuoju globėju, jo gyvenimo istorija. Pasirenkant vardą kriterijumi negali būti jo gražumas ar įmantrumas. Pasirenkamo vardo kriterijus turėtų būti šventojo, nešiojusio šį vardą, gyvenimas. Sutvirtinimo šventuoju globėju galima palikti ir tą patį Krikšto globėją.

Tikintieji Sutvirtinimo sakramentą paprastai turėtų priimti savoje parapijoje, t. y. kurioje gyvena. Išimties tvarka šį sakramentą galima priimti ir kitoje parapijoje, prieš tai gavus savosios parapijos klebono sutikimą.

Sutvirtinimo šventimas sudaro gerą progą švęsti Sutaikinimo sakramentą ir bendruomeniniu būdu su individualia išpažintimi ir atleidimu.

Artėjant Sutvirtinimo sakramento šventimo dienai, drauge su sutvirtinamaisiais išsamiai aptariama šventimo liturgija ir dalyvavimas joje. Sutvirtinamieji dalyvauja aktyviai:

- drauge atsakinėja

- gieda

- tinkamai pasirengę skaito Šventojo Rašto skaitinius, bendruomeninę maldą

- neša atnašas liturgijos metu.

Sutvirtinimo šventime dalyvauja ne tik sutvirtinamųjų tėvai, bet drauge švęsti kviečiami šeimos nariai, artimieji, draugai.

Rengiantis Sutvirtinimo šventimui, dera atkreipti jaunuolių dėmesį į aprangą, kuri turi derėti su vietos ir įvykio šventumu. Jauniems žmonėms svarbu suprasti, jog Bažnyčios liturgijoje visuomet dalyvaujama deramai apsirengus.

Sutvirtinimo sakramento teikėjas yra vyskupas. Šį sakramentą gali teikti ir kunigas, tačiau jis galiojamai teikia šį sakramentą tik įgaliotas vyskupo, jam skirtoje teritorijoje išskyrus mirties pavojaus atvejį.

Kiekvienoje parapijoje turi būti vedama Sutvirtinimo sakramentą priėmusiųjų knyga.

Parapijos bendruomenė, ypač jaunimo grupės, padeda priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą aktyviai įsitraukti į parapijos gyvenimą, prisiimti įvairias tarnystes.

Rekomenduojama, kad priėmusieji Sutvirtinimo sakramentą kasmet minėtų Sutvirtinimo dieną arba per Sekmines susirinktų savo bendruomenėje švęsti Eucharistiją, padėkoti Dievui, pasidalyti savo dvasinio gyvenimo patirtimi ir pasisemti naujų jėgų.

KBK, (1315 - 1321)